ارسال نشدن پیام از شماره 3000 برای کاربرانیکه مدارکشان را ارسال ننموده اند…


ارسال نشدن پیام از شماره 3000 برای کاربر،که مدارکشان را ارسال ننموده اند…


1393/11/20 کاربر،که از شماره 3000 برای ارسال پیام استفاده می نمایند و مدارک خود را ارسال ننموده اند توجه نمایند که پیامهای آنها بدلیل نقص پرونده از سوی مخابرات برای همراه اول ارسال نمی شود(برای ایرانسل فعلا بدون مشکل ارسال می شود)


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=33


امکانات سامانه پیامک