افزایش قیمت پیامک از طرف مخابرات

نظر به اعلام مخابرات مبنی بر افزایش قیمت پیامک، از امروز قیمت پیامک با25 ریال افزایش مح،ه می گردد
امکانات سامانه پیامک
همچنین شرکت در راستای مشتری مداری ، با کاهش حاشیه سود خود ، سعی در کمترین تغییر در افزایش تعرفه را دارد.

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=16
افزایش قیمت پیامک از طرف مخابرات


1393/10/09