افزودن سیستم مکانیزه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket)
امکانات سامانه پیامک

سیستم مک،زه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket) به سامانه اضافه گردیده و زین پس برای ارتباط می تو،د از این بخش هم استفاده نمایید


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=28
افزودن سیستم مک،زه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket)


1393/11/09