امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=118
امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


1400/03/23
امکانات سامانه پیامک

با سلام و احترام،

به اطلاع می رس،م، امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شمارهای مسدود از طریق خط خدماتی فعال گردید. برای ارسال پیامک بصورت نامحدود می تو،د به بخش ارسال پیامک مراجعه نمایید.