تغییر تعرفه ارسال پیامک از به شماره های ایرانسل و رایتل
امکانات سامانه پیامک

احتراما به استحضار می رس،م با توجه تغییر سیاست های جدید اپراتورهای ارسال کننده پیامک ، زین پس تعرفه ارسال پیامک به شمارهای همراه اول با ضریت 1 و شماره های ایرانسل با ضریت 1.2 و سایر اپراتور های با ضریب 2 مح،ه می گردد. بطور مثال :

ایرانسل : 168 ريال (140 * 1.2)

همراه اول : 140 ريال (140 * 1)


تغییر تعرفه ارسال پیامک از به شماره های ایرانسل و رایتل


1398/11/22

در صورتی که تعرفه ارسال پیامک شما برابر با 140 ريال باشد تعرفه ارسال پیامک 1 بخشی برای اپراتورهای مختلف به شرح زیر می باشد

رایتل و سایر اپراتور ها : 280 ريال (140 * 2)


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=110با سلام ،