شرایط جدید خدماتی سازی خطوط برای اپراتور 3000


شرایط جدید خدماتی سازی خطوط برای اپراتور 3000


1395/08/12ورود به صفحه فعال سازی قابلیت ارسال به لیست سیاه


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=76


امکانات سامانه پیامک

با توجه به اعلام شرایط جدید خدماتی سازی خطوط از سمت اپراتور 3000 ، کاربر، که دارای شماره اختصاصی 3000 می باشند،می توانند با توجه به شرایط اعلام شده اقدام به خدماتی سازی خطوط نمایند.