فیلترینگ پیام های ارسالی از شماره های اشتراکی

لذا ممکن است پیام های ارسالی از شماره های اشتراکی با تاخیر چند ساعته ارسال گردند.کاربر، که نیاز به ارسال آنی دارند لطفا هر چه سریع تر نسبت به ،ید شماره اختصاصی و ارسال مدارک شناسایی اقدام نمایند.


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=36
امکانات سامانه پیامک


فیلترینگ پیام های ارسالی از شماره های اشتراکی


1393/12/25
نظر به اعلام محدودیت اپراتور در ارسال پیام از شماره های فاقد مالکیت مشخص، از 25 اسفند 1393 کلیه پیام های ارسالی از شماره های اشتراکی بعد از بررسی و تایید کارشناسان ارسال خواهد شد.

***   فیلترینگ پیام های ارسالی از شماره های اشتراکی  ***