قرار گرفتن پیامهای ارسالی در صف ارسال
امکانات سامانه پیامک
لذا از ارسال مجدد پيام خودداري نماييد.


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=1

پيام هاي گروهي شما پس از ارسال ، در صف ارسال قرار خواهند گرفت و به ،ت ارسال خواهند شد.

و پس از ارسال کامل در ،مت از بخش صف ارسال خارج شده و در بخش پيام هاي ارسالي قابل مشاهده خواهد بود.در صورت هرگونه مشكل در ارسال پيام به مدت 5 ساعت در صف باقي خواهند ماند و ارسال خواهند شد.


قرار گرفتن پیامهای ارسالی در صف ارسال


1392/11/01